Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Bảo vệ môi trường
 • Dịch vụ
 • Đất đai
 • Đo đạc - Bản đồ
 • Khí tượng thủy văn
 • Tài nguyên Biển
 • Tài nguyên koáng sản
 • Tài nguyên Nước
 • Tài nguyên và Môi trường
 • TÌM THẤY 105 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  002 - Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (Kế hoạch BVMT)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  2
  3
  4
  5
  010 - Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  6
  7
  8
  9
  10
  013n- Cấp lai giấy phép tài nguyên nước
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2020
  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2020