Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Bảo vệ môi trường
 • Đất đai
 • Đo đạc - Bản đồ
 • Khí tượng thủy văn
 • Tài nguyên Biển
 • Tài nguyên Nước - Khoáng sản
 • Tài nguyên và Môi trường
 • TÌM THẤY 98 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  002 - Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (Kế hoạch BVMT)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  2
  002DV-Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  3
  003 - Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Đề án BVMT đơn giản)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  008ADV- Cung cấp hồ sơ địa chính
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  5
  01 - Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  6
  010 - Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  7
  8
  9
  10

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2018
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2018