Xử lý thay

Người nhận xử lý
Người được xử lý thay
Ghi chú
Trạng thái
Sửa
Xóa
Thị Ngọc Trịnh Phong sáng Trịnh Sáng Hoạt động
Thị Ngọc Trịnh Nguyễn Văn Đời Hoạt động
Thị Ngọc Trịnh Thị Nhung Nguyễn Hoạt động