Xử lý thay

Người nhận xử lý
Người được xử lý thay
Ghi chú
Trạng thái
Sửa
Xóa
Trinh Đặng Ngọc Duy Công Danh Triệu Hoạt động
Trinh Đặng Ngọc Duy Ngọc Ẩn Trần Hoạt động
Trinh Đặng Ngọc Duy Hoàng Dân Nguyễn Hoạt động
Trinh Đặng Ngọc Duy Văn Thanh Trần Hoạt động
Thị Ngọc Trịnh Phong sáng Trịnh Sáng Hoạt động
Thị Ngọc Trịnh Nguyễn Văn Đời Hoạt động
Thị Ngọc Trịnh Nguyễn Thị Nhung Hoạt động